Facebook

Poradna

Jakým způsobem je služba poskytována

Služba Občanské poradny Opava je poskytována bezplatně, ambulantně formou osobní, telefonické či internetové konzultace nebo terénní formou, a to jednorázově či opakovaně.

Služba je klientům poskytována terénní formou v případě, jestliže se zájemce o službu či klient nemůže ze závažných důvodů dostavit do poradny. Terénní forma služby může být poskytnuta v domácím prostředí klienta, v nemocnici, v jiné již využívané službě atd., a to ve městě Opava a v okolí, které je v dosahu městské hromadné dopravy města Opavy (na místo se lze dostat městskou hromadnou dopravou), a to jednorázově či opakovaně.

Pro možnost využití služby nepotřebujete žádné předchozí doporučení či potvrzení.

Při prvním kontaktu se zájemcem o službu poučí pracovník zájemce o podmínkách poskytování služby, o jeho právech a povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytnutí sociální služby, která se se zájemcem o službu uzavírá ústně či na žádost zájemce o službu také písemně. Následně se zájemce může svobodně rozhodnout, zda naší službu využije či nikoliv. Po uzavření smlouvy se ze zájemce stává uživatel služby.

Služba je poskytována anonymně, záznamy jsou vedeny tak, aby nebylo možné identifikovat z dokumentace, o jakou osobu jde (nevedeme o svých klientech jejich osobní údaje – jméno příjmení, bydliště apod.). Klient je tak veden pod anonymním evidenčním číslem. Klient může vystupovat pod fiktivním jménem, pokud se tak rozhodne.

Klient vystupuje z anonymity pouze v případě, že je to nutné k řešení jeho zakázky a pokud sám s tímto souhlasí, tedy po nezbytně nutnou dobu. V takovém případě klient podepisuje souhlas s poskytnutím těchto svých osobních údajů. Po ukončení zakázky dochází ze strany poradny k začernění osobních údajů klienta a klient se stane znovu anonymním.

Rovněž osobní dokumentace klienta je vedena anonymně a jsou v ní obsaženy jen nezbytné informace potřebné k řešení situace, se kterou se klient na naši službu obrátil. Zápisy o průběhu sociální služby jsou součástí dokumentace, do které můžete jako klient kdykoliv nahlédnout a zároveň si z ní můžete pro svou potřebu vyžádat o výpis či kopie.

Pracovníci komunikují s uživateli služeb, formulují společné cíle spolupráce a domlouvají plán (cíle a postup poskytování sociální služby). Vyjednává se zakázka, která vytváří rámec spolupráce uživatele a pracovníka. Tento cíl by měl být vymezen jako výsledek, kterého se má společnou prací dosáhnout.

Průběh služby je vždy dán potřebami a schopnostmi klienta. Individuálně se s ním plánuje v průběhu konzultace tzv. individuální plán pomoci, kde se s ním stanovují kroky k řešení problému.

Klient je aktivním účastníkem plánování sociální služby. Osobně se účastní všech kroků při vytváření, realizaci, hodnocení a přehodnocování svého individuálního plánu pomoci. Plán je vytvářen jako reálný tj. splnitelný, konkrétně formulovaný a musí vycházet z aktuálních potřeb uživatele. Pracovníci respektují vždy cíle klienta a jejich změnu, volbu možností řešení problému, včetně rozhodnutí problém neřešit. Klient je dále ze strany poradny podporován v případě, že zvolená varianta je v souladu s posláním a cíly poradny.

Pracovníci služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Výjimkou je zákonem stanovené prolomení mlčenlivosti např. v případě žádosti o sdělení informací policie ČR podle trestního řádu a v případě, kdy se na pracovníky služby vztahuje zákonná oznamovací povinnost.

Jako klient máte právo:

 • Na poskytnutí služby, a to bez rozdílu pohlaví, rasy a původu, politického přesvědčení, handicapu a postavení ve společnosti, náboženské a sexuální orientace
 • Na poskytnutí informací o službě poradny, popřípadě zajištění kontaktu na jiné organizace, poskytující poradenské služby.
 • Na důstojné prostředí, ve kterém se služba poskytuje.
 • Na informace o poradně, vedení dokumentace a ochraně svých osobních údajů
 • Na úctu, respekt a svobodu v rozhodování – právo dělat vlastní rozhodnutí i v rozporu se sdělenými možnostmi učiněné v průběhu řešení případu uživatele služby ze strany pracovníka poradny.
 • Na mlčenlivost a diskrétnost poradců, dobrovolníků
 • Kdykoli kontakt přerušit a ukončit
 • Na uplatnění stížnosti na poradce, kvalitu služby a organizaci služby či odbornou úroveň.
 • Vyjádřit spokojenost s poskytnutou službou

Máte však také povinnosti:

 • jednat s pracovníky Občanské poradny a dalšími klienty v souladu s pravidly slušnosti
 •  plnit to, na čem se v rámci poskytování služby domluvíme
 • aktivně se podílet na řešení své situace
 • při havarijních a nouzových situacích ohrožujících bezpečnost (požár, živelná pohroma, únik vody, plynu, zdravotní indispozice klienta či pracovníka služby apod.) dbát zejména pokynů pracovníků případně poskytnout nezbytnou první pomoc a přivolat složky integrovaného záchranného systému.

Soubory ke stažení

Smlouva o poskytnutí služeb98 kB
Vnitřní pravidla poradny119 kB
Informační balíček pro zájemce o službu87 kB

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace