Facebook

Poradna

Nouzové a havarijní situace

Vybrané nouzové a havarijní situace

1.     Požár na pracovišti

Vznikne – li požár v prostorách střediska Občanské poradny pak:

-          Pracovníci služby jsou povinni postupovat v souladu s poplachovou požární směrnicí takto:

·       Jde-li o vznikající požár malého rozsahu, uhasí jej dostupnými hasebními prostředky

·       V případě požáru většího rozsahu vyhlašuje požární poplach hlasitým voláním „Hoří“ a neprodleně nahlásí požár na linku 150 nebo 112

·       Zajišťuje evakuaci osob z prostor zasažených požárem nebo jím ohrožených

-          Zpozoruje-li požár klient služby či zájemce o službu:

·       Neprodleně o tom informuje pracovníka služby a postupuje podle jeho pokynů.

·       Pokud je pracovník zraněn nebo z jiného důvodu není schopen na situaci reagovat, postupuje obdobně jako zaměstnanec a v souladu s poplachovou požární směrnicí.

·       Opustí prostory střediska a přilehlé prostory a vyčká příjezdu Hasičského záchranného sboru

 

2.     Havárie instalací (voda, plyn, elektřina)

Pokud dojde k havárií instalací pak:

-        Pracovníci služby jsou povinni uzavřít příslušné instalace na hlavních uzávěrech. V případě poruch elektrické energie je pak povinen vypnout elektrickou energii v rámci pojistkové skříně daného střediska/patra či na hlavní pojistkové skříni.

-        Zajistit případnou opravu či nápravu škod, úklid ve spolupráci s vedoucím střediska

-        V případě, že je přítomen klient služby, pracovník přeruší konzultaci, pokud je to nezbytně nutné a domluví se s klientem na dalším postupu. Klient je povinen postupovat podle pokynů pracovníka služby.

Pokud si havárie instalací všimne klient služby či zájemce o službu, pak:

-        neprodleně o tom informuje pracovníky služby a postupuje podle jejich pokynů.

3.     Živelná pohroma

V případě zjištění, že se blíží živelná pohroma a pracovník či uživatel služby se nachází v prostorách Občanské poradny pak:

-        Zaměstnanec je povinen:

  • zjistit důležité informace k této skutečnosti a v případě bezprostředního nebezpečí kontaktovat příslušné složky integrovaného záchranného systému a postupovat podle jejich pokynů.
  •  provést nutná opatření pro záchranu osob, je-li to možné také záchranu majetku. Snaží se zachovat klid, v nebezpečí života a v případě možnosti opustí prostory střediska.

Uživatel služby či zájemce o službu je povinen:

  • informace o blížící se živelné pohromě sdělit pracovníkovi služby a postupovat podle jeho pokynů. Pokud to není možné, je povinen kontaktovat příslušné složky integrovaného záchranného systému a postupovat podle jejich pokynů. Snaží se zachovat klid, v nebezpečí života a v případě možnosti opustí prostory střediska
  • provést nutná opatření pro záchranu osob, pokud to je možné.

4.     Zdravotní indispozice zaměstnance Občanské poradny při výkonu služby, klienta či jiné osoby v prostorách služby

Pokud při poskytování služby dojde u pracovníka občanské poradny či u klientů nebo jiných osob, kterým je poskytována služba k náhlým zdravotním potížím, postupuje pracovník služby, klient či zájemce o službu následujícím způsobem:

  • Pokud si zájemce o službu či uživatel služby všimne možných zdravotních potíží u sebe, jiných US či zájemců o službu je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat pracovníka služby o vzniku této skutečnosti a postupovat podle jeho pokynů. V případě, že sám pracovník na sobě pozoruje zdravotní komplikace, je povinen tuto skutečnost sdělit dalšímu pracovníkovi službu, případně klientovi, pokud další pracovník není přítomen.
  • V případě vzniku úrazu či náhlé zdravotní potíži uživatele služby či zájemce o službu je pracovník služby povinen poskytnout první pomoc a v případě potřeby je povinen zavolat Záchrannou službu na čísle 155 či 112. Na pomoc je oprávněn si povolat další pracovníky služby či další osoby, nacházející se na pracovišti.
  •  Uživatel služby či zájemce o službu je povinen poskytnout první pomoc a v případě potřeby přivolat Záchrannou zdravotní službu v případě, kdy je pracovník služby sám zdravotně indisponován a poskytnout první pomoc poskytnout nemůže a není na pracovišti jiný pracovník, na kterého by se mohl obrátit.

-        Lékarnička se nachází na pracoviště služby, v případě terénní služby ve vozidle služby. U lékarničky na pracovišti služby je pak k dispozici traumatologický plán Charity Opava, který obsahuje mimo jiné i pravidla poskytování první pomoci.

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace